Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis

LIFE17 ENV/LT/000407

2018-08-01 – 2023-11-30

(angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems, akronimas AlgaeService for LIFE, Sut. Nr. LIFE17 ENV/LT/000407) finansuojamas Europos Sąjungos Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE, Lietuvos Respublikos biudžeto, Lenkijos nacionalinio aplinkos apsaugos ir vandens valdymo fondo  ir projekto partnerių lėšomis.

Projekto pradžia – 2018-08-01, pabaiga – 2023-07-31

Projekto vertė – 3 674 830 eurų, ES lėšos – 2 193 710 eurų; LR Aplinkos misterijos Bendrojo finansavimo lėšos – 805 465 eurai; Lietuvos partnerių nuosavas indėlis – 499 806 eurai.

Projekto tikslai

Projektas skiriamas LIFE programos Aplinkos paprogramei „Aplinka ir išteklių efektyvus naudojimas“. Teikiamo LIFE projekto veiklos sukurs prielaidas gerėti ekologinei vandens telkinių būklei: užtikrins paviršinių vandens telkinių ir jų ekosistemų apsaugą, sudarys sąlygas sumažinti teršalų prietaką į vandens telkinius, prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant aplinkos vertybes. Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos svarbiausių grėsmių valdymui: I) šalinti perteklinę mikro- ir makrodumblių biomasę Kuršių marių akvatorijoje, ežeruose ir upėse panaudojant plaukiojančias priemones, inovatyvius techninius sprendimus; II) šalinant dumblių biomasę mažinti vandens aplinkos teršimą maistinėmis medžiagomis, patenkančiomis su paviršiniais vandenimis, eliminuoti žmogui ir kitiems organizmams pavojingas dumblių sintetinamas toksines medžiagas ir sumažinti azoto ir fosforo junginių patekimą į Baltijos jūrą; III) testuoti mikro- ir makrodumblių biomasių santalkas vandens ekosistemose in situ atliekant stebėjimus moderniais nuotoliniais ir tradiciniais metodais. Testuojant surinktos vandens ekosistemose dumblių biomasės perdirbimo į žemos ir aukštos ekonominės vertės bioproduktus galimybes projekto metu bus pasiūlyti tvarūs aplinkosaugos, ekonominiai ir socialiniai sprendimai.

Projekte numatytos šešios veiklos

1 VEIKLA (Actions A1, B1). Sukurti ir pagaminti du prototipus, skirtus planktono mikrodumblių santalkų ir makrodumblių biomasės surinkimui vandens telkiniuose. Projekto metu dumblių santalkoms surinkti bus sukurti du technologiškai skirtingi prototipai, kurie bus testuojami ir demonstruojami skirtingo dydžio ir tipo vandens ekosistemose (upės, ežerai, Kuršių marios) Lietuvoje ir Lenkijoje.

2 VEIKLA (Action B2). Testuoti mikro- ir makrodumblių santalkas hidroekosistemose in situ atliekant stebėjimus moderniais nuotoliniais ir tradiciniais metodais ir paruošti vandens kokybės vertinimo protokolus. Tradiciniai hidrobiologiniai ir algologiniai tyrimai bus derinami kartu su nuotoliniais metodais (palydovų ir bepiločių oro priemonių skaitmeninių video kamerų nuotraukos). Gauti duomenys bus pritaikyti biomasės surinkimo prototipų pagalba efektyvumui didinti. Veiklos metu bus vertinamas surinktos biomasės kiekis ir vandens kokybės pokytis, analizuojant fizikocheminius ir biologinius parametrus.

3 VEIKLA (Action B3). Testuoti surinktos vandens ekosistemose dumblių biomasės perdirbimo į žemos (biodujos, natūralios trąšos) ir aukštos (pigmentai, angliavandeniai, fermentai ir kt.) ekonominės vertės bioproduktus galimybes. Biomasės pritaikymas bus testuojamas laborotorinėmis ir lauko sąlygomis bei naudojant 10 m³ pilotinį biodujų reaktorių. Surinkta melsvabakterių ir dumblių biomasė bus testuojama neperdirbta ar išgavus iš jos vertingus komponentus. Šia veikla siekiama pademonstruoti surinktos biomasės pritaikomumą ir ekonominį naudingumą, kuris leis suformuoti pagrindinius surinktos biomasės panaudojimo principus.

4 VEIKLA (Action C1). Projekto veiklų, susijusių su biomasės surinkimu ir pritaikymu, poveikio ekologiniams ir ekonominiams rodikliams pasiekti monitoringas. Vertinamas vandens kokybės pokytis vandens telkiniuose, kuriuose bus testuojami prototipai, lyginant ją su pradine būkle įvertinta projekto pradžioje. Atlikus surinktos dumblių biomasės Gyvavimo Ciklo Analizę (angl. Life Cycle Analysis) ir parengus ekonomiškai pagrįstą veiklos planą, pademonstruoti biomasės išėmimo ekologinį poveikį ekosistemų vandens kokybės parametrams ir gaunamą ekonominę naudą panaudojant bioekonomikoje surinktą biomasę, dumblių bioproduktus.

5 VEIKLA (Actions D1, D2). Demonstruoti suinteresuotoms grupėms prototipų darbo galimybes ir skleisti projekto rezultatus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Projekto metu bus parengta spausdinta ir video informacija, organizuojami seminarai vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovams, mokslininkams ir visuomenei, rezultatai skelbiami konferencijose ir publikacijose, socialiniuose tinkluose, informaciniuose portaluose.

6 VEIKLA (Action E1). Projekto valdymas ir pažangos stebėsena.

Laukiami rezultatai

 • Pagaminti du technologiškai skirtingi prototipai planktono mikrodumblių ir bento makrodumblių surinkimui skirtingose vandens ekosistemose.
 • Prototipų demonstravimas ir testavimas realiomis sąlygomis (500 darbo val.), surenkant iki 7,8 t melsvabakterių ir iki 72,8 t makrodumblių biomasės.
 • Paruošta mikro- ir makrodumblių santalkų in situ vertinimo metodika vidaus vandenyse.
 • Parengti siūlymai vandens telkinių monitoringo programai tobulinti bei pasiūlyti nauji sprendimai kaip pagerinti vandens kokybę ir mažinti maistinių medžiagų kiekius patenkančius į vandens ekosistemas iš nekontroliuojamų šaltinių surenkamajame baseine.
 • Įvertintas biodujų gamybos efektyvumas panaudojus iki 34 t surinktos mesvabakterių ir makrodumblių biomasės.
 • Įvertintas surinktos mesvabakterių ir makrodumblių biomasės (apie 27 t) panaudojimo galimybės natūralių trąšų ir augalų augimo stimuliatorių gamybai.
 • Nustatytas ir patvirtintas į rinką orientuotas ekologiškas bioproduktas, gautas iš mesvabakterių ir/ar makrodumblių biomasės.
 • Parengtas verslo galimybių planas pasiūlytoms technologijoms diegti į rinką: sudaryta tiekimo grandinė nuo biomasės surinkimo iki pramoninio jos naudojimo.
 • Įvertinta ir patvirtinta pasiūlytų priemonių ekologinė nauda: sumažinta CO2 emisija į aplinką iki 15 tonų, iš vandens ekosistemų eliminuota iki 50 kg azoto, 3 kg fosforo ir iki 0,38 kg cianotoksinų.
 • Atlikta Gyvavimo Ciklo Analizė: įvertinti ekologinio serviso kaštai ir ekonominė nauda gauta iš išskirtų bioproduktų.
 • Parengtas ir įgyvendintas projekto komunikacijos ir rezultatų viešinimo bei sklaidos planas.
 • Įvertintas pasiūlytų biomasės surinkimui ir vandens kokybės gerinimui priemonių socio-ekonominis efektas.
 • Visuomenės švietimas ir informacijos viešinimas eutrofikacijos, vandens „žydėjimo“ ir kokybės klausimais bei biomasės, kaip natūralaus atsinaujinančio ištekliaus, panaudojimo galimybėmis.
 • Parengta prototipų panaudojimo, technologinių žinių perdavimo ir gautų rezultatų tolesnio pritaikymo strategija.
 • Parengtas planas (angl. After-LIFE) užtikrinti projekto veiklų tęstinumą pasibaigus projektui.

Projekto partneriai

Koordinuojantis partneris – Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius, Lietuva. http://www.gamtostyrimai.lt

Asocijuoti partneriai:

Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto rezultatų viešinimą ir sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, projekto renginių organizavimą, GIS analizę ir raktinių vykdymo indikatorių (angl. KPI – Key Performane Indicators) atnaujinimą Web įrankyje.