Anykščių regioninio parko planavimo schema

2021-08-30 – 2023-08-16

PARENGTA ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu parengtas savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Anykščių regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), TPD. Nr. S-RJ-34-21-172.

Planuojama teritorija – Anykščių regioninis parkas, jo buferinės apsaugos zona ir besiribojančios teritorijos. Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 962 „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:
1. nustatyti Anykščių regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų, įskaitant kultūrinius draustinius ar kultūros paveldo vietoves, ribas, prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonos ribas;
2. nustatyti Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio apsaugai ir naudojimui reguliuoti skirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, kultūros paveldo kompleksinių objektų ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, planuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, regioninio parko buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šios saugomos teritorijos aplinką.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/ 

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113,  03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė https://www.gpf.lt/

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas (atestato Nr. TPV 0043), tel. +370 5 205 8322, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Darbų terminai 2021-08-30 – 2023-05-30

Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (https://vstt.lrv.lt/), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) ir čia.

Buvo atlikta atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Atsižvelgiant į gautas išvadas, planavimo organizatorius priėmė sprendimą, kad Anykščių regioninio parko planavimo schemos sprendinių SPAV nebus atliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimas ir pasiūlymų teikimas. Visuomenė su parengtais Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galėjo susipažinti nuo 2022 m. gruodžio 23 d. iki 2023 m. sausio 26 d. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento buvo galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti TPDRIS aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, kuris vyko 2023 m. sausio 26 d. 16.00 val. Anykščių regioninio parko lankytojų centre (J. Biliūno g. 55, Anykščiai) ir nuotoliu per Microsoft Teams Meeting, pabaigos.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Pagal priimtus visuomenės pasiūlymus ir derinančių institucijų pastabas patikslintas ir suderintas planavimo schemos projektas 2023 m. liepos 26 d. pateiktas tikrinti, 2023 m. rugpjūčio 16 d. gauta teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo išvada (pritarimas teikimui tvirtinti). Šiuo metu rengiami dokumetai teikimui tvirtinti (planavimo schemą tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

Parengti planavimo schemos dokumentai:

Esamos būklės analizė: aiškinamasis raštas, brėžinys.

Sprendiniai: aiškinamasis raštas; ribų planas (brėžinys): 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas; tvarkymo planas (brėžinys): 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas.

Papildomi brėžiniai: siūlomų miškų grupių brėžinys, ribų lyginamasis brėžinys.

Parengtus Anykščių regioninio parko ribų ir tvarkymo planus taip pat galima peržiūrėti ir palyginti interaktyviame žemėlapyje.