Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos rengimas

2023-05-31 – 2025-11-30

RENGIAMA TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1204 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai:

  1. Atsižvelgiant į Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“, sprendinius ir įvertinus esamą teisinį reglamentavimą, kultūros ir gamtos vertybių išsidėstymą, poreikį išsaugoti jas ir galimybes plėtoti veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Trakų istorinio nacionalinio parko ribas, funkcinio prioriteto zonas ir jų ribas, numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę.
  2. Įvertinus poreikį ir galimybes sumažinti neigiamą veiklos poveikį Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, nustatyti šio parko buferinės apsaugos zonos ribas, numatyti šioje zonoje priemones, mažinančias galimą neigiamą veiklos poveikį Trakų istorinio nacionalinio parko aplinkai ir jame saugomoms kultūros ir gamtos vertybėms.
  3. Nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones jose, kultūros ir gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, Trakų senamiesčio ir kitų kultūros paveldo vietovių, esančių Trakų istoriniame nacionaliniame parke, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones.

Planavimo lygmuo – Valstybės

Planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 273 4256, el. p. centras@kpd.lt, interneto svetainė https://kpd.lt

Rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113,  03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. p. info@gpf.lt, interneto svetainė https://gpf.lt

Su Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) planavimo schemos rengimo planavimo darbų programa galima susipažinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainėje adresu https://www.kpd.lt/uploads/TINP%20PP%202022%2008%2030.pdf

Planuojamą teritoriją bei esamas TINP ribas ir zonas galite peržiūrėti čia. Atkreipiame dėmesį, kad planuojama teritorija nėra siūloma TINP riba – tai yra teritorija, kuri nagrinėjama rengiant planavimo schemą ir kurios ribose gali būti siūlomi sprendiniai.

Atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui, kurią atlikus bus nuspręsta privaloma ar neprivaloma atlikti TINP planavimo schemos Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Planavimo schemos rengimo eigą galima sekti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) adresu www.planuojustatau.lt, TPD Nr. S-NC-79-22-745.

Pasiūlymus dėl TINP planavimo schemos galima teikti raštu bei el. paštu planavimo organizatoriui, planavimo schemos rengėjui ir (ar) TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo (viešo susirinkimo) pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Jeigu pasiūlymas teikiamas dėl konkretaus žemės sklypo (-ų), prašome nurodyti žemės sklypo (-ų) kadastrinį arba unikalų numerį (NTR išrašas nėra būtinas); pasiūlymą turi teikti savininkas (naudotojas) arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju reikia pridėti notariškai patvirtintą įgaliojimą).  Pasiūlymo forma

Informacija apie parengtą TINP planavimo schemą (numatomas planavimo laikotarpis iki 3 metų), galimą susipažinimą su jos sprendiniais bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta teisės aktais numatyta tvarka.

Šiuo metu rengiama planavimo schemos koncepcija. 2024 m. birželio 26 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aktų salėje buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu rengėjai pristatė planavimo schemos rengimo eigą ir esamos būklės analizės rezultatus (pranešimo skaidrės), o susirinkę gyventojai, bendruomenių ir institucijų atstovai dalinosi savo pastebėjimais, siūlymais, idėjomis ir vizijomis, kartu su schemos rengėjais diskutavo aktualiais gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros, verslo, rekreacijos ir turizmo vystymo klausimais (kūrybinių dirbtuvių akimirkos).

Parengti planavimo schemos dokumentai:

Esamos būklės analizė: aiškinamasis raštas, brėžinys.