Saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Pagrindinis projekto rezultatas – ilgalaikė saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa

2006-10-10 – 2007-11-10

Pagrindinis tikslas – sudaryti prielaidas įgyvendinti ES aplinkosauginius reikalavimus ir optimizuoti saugomų teritorijų tvarkymą pakeliant saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų kvalifikaciją.

Pagrindiniai  projekto uždaviniai:

 • Parengti ilgalaikę saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą;
 • Pakelti saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų kvalifikaciją saugomų teritorijų valdymo, projektų rengimo, monitoringo, ekologinio švietimo organizavimo, bendradarbiavimo su visuomene ir kt. srityse;
 • Skatinti saugomų teritorijų direkcijų bendradarbiavimą su kitų ES šalių atitinkamomis organizacijomis;
 • Sukurti prielaidas aukštojo mokslo įstaigoms organizuoti reikiamus ST direkcijų darbuotojų mokymus;
 • Skatinti nevyriausybinių ir kt. organizacijų bendradarbiavimą ST valdyme, tvarkyme ir užtikrinant apsaugą.

Pagrindinis projekto vykdytojas – INDUFOR (Suomija)

Projekto partneriai: VšĮ Gamtos paveldo fondas, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

Pagrindinis projekto rezultatas – ilgalaikė saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa.

Programos turinys:

NAUJŲ DARBUOTOJŲ ĮVADINIS MOKYMAS

BENDRAS VADOVAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 1. Saugomų teritorijų sistemos naujų darbuotojų įvadinis mokymas
 1. Paslaugas teikiančios organizacijos strateginis planavimas ir valdymas
 2. Lyderystė ir personalo valdymas
 3. Tinkamas projektų paraiškų parengimas
 4. Verslo vadybos pagrindai
 5. Finansavimo paieška

KOMUNIKACIJA IR BENDRADARBIAVIMAS

GAMTOS PAVELDO TVARKYMAS

 1. Situacijos ir konflikto valdymas
 2. Sėkmingos derybos
 3. Darbas su žiniasklaida ir kalbėjimas auditorijai
 4. Mokomųjų ir informacinių renginių organizavimas
 5. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas (nuotolinio mokymo kursas)
 1. Saugomų ir indikacinių rūšių atpažinimas
 2. Buveinių ekologija
 3. Buveinių nustatymas ir apsaugos būklės vertinimas
 4. Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys gamtos apsaugą (nuotolinio mokymo kursas)
 5. ES direktyvos, taikomos gamtos apsaugai, ir kiti su gamtos apsuga susiję tarptautiniai reikalavimai (nuotolinio mokymo kursas)
 6. Buveinių ir rūšių kartografavimas, darbas su GIS ir GPS įranga
 7. Monitoringo (stebėsenos) metodikos
 8. Poveikio aplinkai vertinimas Natura 2000 teritorijose pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio reikalavimus
 9. Gamtotvarkos planų rengimas ir numatytų tvarkymo priemonių įgyvendinimas
 10. Gamtos išteklių naudojimas ir biologinės įvairovės apsauga

PLANAVIMAS

INSPEKCINĖ VEIKLA

 1. Planavimo dokumentų viešas pateikimas, teisės aktai, susiję su kraštovaizdžio tvarkymu, ir jų taikymas praktikoje
 2. Detaliųjų planų aiškinimas
 3. Statinių projektavimas ir tradicinė architektūra
 4. Visuomenės dalyvavimas planavimo procese
 1. Teisės aktų, susijusių su inspekcinės veiklos įgyvendinimu, taikymas – (“Žalioji inspekcija”)
 2. Teisės aktų, susijusių su inspekcinės veiklos įgyvendinimu, taikymas – (Statybų ir teritorijų planavimo reikalavimai)
 3. Inspekcinės veiklos metodų taikymas praktikoje
 4. Pasiruošimas ir dalyvavimas teismuose

PASLAUGOS IR SĄMONONINGUMO UGDYMAS

DARBO PRIEMONĖS IR METODIKA

 1. Lankytojų srautų stebėsena
 2. Turizmo poveikio aplinkai vertinimas (Turizmo PAV)
 3. Paslaugų produktų sukūrimas
 4. Gido paslaugos
 5. Informacinės medžiagos paruošimas (turizmas, gamtos aiškinimas)
 6. Vaikų ekologinio švietimo pedagogikos pagrindai
 1. GIS pristatymas ir taikymas praktikoje
 2. Duomenų rinkimas ir GIS duomenų bazių kūrimas
 3. Nematerialaus kultūros paveldo inventorizavimas ir registravimas

Projektą dalinai finansavo Europos Sąjunga