Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimas ir 2021–2030 m. programos parengimas

2021-03-10 – 2022-10-05

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Užsakovas Aplinkos ministerija.

Saugant stabilų jūros krantą ir paplūdimio apsauginį kopagūbrį, užtikrinant pajūrio ekosistemų teikiamas paslaugas, svarbu kryptingai tęsti krantotvarkines veiklas. Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Įvertinti Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m. įgyvendinimo rezultatus;

2. Parengti Pajūrio juostos tvarkymo 2021–2030 m. programą, kurioje per du etapus (pirmasis etapas 2021–2025 m., antrasis etapas 2026–2030 m.) būtų numatyta krantų tvarkymo strategija ir konkrečios priemonės Baltijos jūros Lietuvos krantams išsaugoti.