Gratiškių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2022-11-11 – 2023-10-24

PARENGTAS GRATIŠKIŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu parengtas savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Gratiškių valstybinio telmologinio draustinio ribų planas (TPD Nr. S-RJ-79-22-998). Tvirtinant šį planą bus steigiamas naujas draustinis. Įsteigus draustinį, jo teritorijoje būtų taikomi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 ir 81 straipsnių reikalavimai.

Planuojama teritorija – BAST atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Bražuolės upės slėnis“ dalis ties Gratiškėmis ir su ja besiribojančios ekosisteminiais, funkciniais ir vizualiniais ryšiais susijusios teritorijos (Trakų rajono savivaldybėje). Planuojamos teritorijos schema

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 627 „Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Gratiškių valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. Išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis.
  2. Nustatyti draustinio ribas.
  3. Įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė https://gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas (atestato Nr. TPV 0043), tel. +370 5 205 8322, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, atsižvelgiant į tai, kad šio plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai (atvirkščiai – turės teigiamas pasekmes), kadangi ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su už aplinkos apsaugą atsakinga institucija, plėtros pagrindų.

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti čia.

Ribų plano sprendinių projekto viešinimas bendrąja tvarka vyko nuo 2023 m. liepos 3 d. iki rugpjūčio 3 d. Viešas susirinkimas įvyko 2023 m. rugpjūčio 3 d. 10 val. mišriu būdu – gyvai Trakų r. savivaldybės Didžiojoje salėje (Vytauto g. 33, Trakai, 201 kab.) ir nuotoliu per Microsoft Teams Meeting. Iki ribų plano sprendinių viešinimo pabaigos pasiūlymų raštu negauta. 

Teritorijų planavimo dokumento derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Ribų plano projektas suderintas 2023 m. rugsėjo 4 d., o 2023 m. spalio 24 d. gauta teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo išvada.

Parengti esamos būklės analizės dokumentai: aiškinamasis raštas, brėžinys.

Parengti sprendiniai: aiškinamasis raštas, ribų planas.

Papildomi brėžiniai: miškų grupių priskyrimo brėžinys.

Siūlomas draustinio ribas ir miškų grupes taip pat galima peržiūrėti internetiniame žemėlapyje.