Šventosios senvagių gamtotvarkos planas

2015-06-01 – 2015-10-30

Šventosios senvagių gamtotvarkos planas parengtas vietovei, atitinkančiai gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, vadovaujantis Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645 „Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“ siekiant užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones. Gamtotvarkos planas parengtas vykdant EEE-LT-03-AM-01-K-01-013 projektą „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ finansuojamą iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT03 „Biologinė įvairovė ir eksistemų funkcijos“ lėšų.

Plano rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas.

Parengtas Šventosios senvagių gamtotvarkos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-09-08 įsakymu Nr. D1-593.