Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2021-12-10 – 2023-02-02

PARENGTAS SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu rengiamas valstybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas (TPD Nr. S-NC-00-21-545).

Planuojama teritorija – Svencelės valstybinis telmologinis draustinis ir su juo besiribojančios teritorijos (Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybėse). Planuojamos teritorijos schema

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 962 „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Kučiuliškės herpetologinio, Nevėžio kraštovaizdžio, Svencelės telmologinio valstybinių draustinių ribų planų ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti draustinio ribas.
  2. Prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamos buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė https://gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Zenonas Gulbinas (atestato Nr. TPV 0044), tel. +370 5 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, nes rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su už aplinkos apsaugą atsakinga institucija, plėtros pagrindų.

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti čia.

Ribų plano sprendinių projekto viešinimas bendrąja tvarka vyko nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki lapkričio 22 d. Viešas susirinkimas įvyko 2023 m. lapkričio 22 d. 10 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Pagal derinančių institucijų pastabas patikslintas ir suderintas ribų plano projektas 2023 m. sausio 2 d. pateiktas tikrinti, o 2023 m. sausio 30 d. gauta teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo išvada.

Parengti esamos būklės analizės dokumentai: aiškinamasis raštas, brėžinys.

Parengti sprendiniai: aiškinamasis raštas, ribų planas.

Papildomi brėžiniai: ribų lyginamasis brėžinys, miškų grupių priskyrimo brėžinys.

Esamas ir siūlomas draustinio ribas bei miškų grupes taip pat galima peržiūrėti ir palyginti internetiniame žemėlapyje.