Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2021-12-10 – 2023-02-02

RENGIAMAS SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Kučiuliškės herpetologinio, Nevėžio kraštovaizdžio, Svencelės telmologinio valstybinių draustinių ribų planų ir Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslas: nustatyti Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribas, prireikus nustatyti šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonų ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt

Plano rengėjas  Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt

Darbų terminai 2021-12-10 – 2022-11-10

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (www.vstt.lrv.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas, nes rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, apie kurią bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų planą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.