Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2022-11-11 – 2023-10-23

PARENGTAS LYGIARAISČIO VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu parengtas savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų planas (TPD S-RJ-89-22-1025).

Planuojama teritorija – Lygiaraisčio valstybinis telmologinis draustinis ir su juo besiribojančios teritorijos (Širvintų rajono savivaldybėje). Planuojamos teritorijos schema

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų plano keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. Siekiant išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, išplėsti Lygiaraisčio valstybinį telmologinį draustinį, apimant tinklo „Natura 2000“ teritoriją Astruvkos mišką.
  2. Įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė https://gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Marijus Pileckas (atestato Nr. TPV 0043), tel. +370 5 205 8322, el. paštas m.pileckas@gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, atsižvelgiant į tai, kad šio plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai (atvirkščiai – turės teigiamas pasekmes), kadangi Ribų planai skirti teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su už aplinkos atsakinga apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti čia.

Ribų plano sprendinių projekto viešinimas bendrąja tvarka vyko nuo 2023 m. kovo 22 d. iki balandžio 25 d. Viešas susirinkimas įvyko 2023 m. balandžio 25 d. 10 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas. Pagal derinančių institucijų pastabas patikslintas ribų plano projektas suderintas 2023 m. liepos 4 d., o 2023 m. rugpjūčio 1 d. gauta teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo išvada.

Parengti esamos būklės analizės dokumentai: aiškinamasis raštas, brėžinys.

Parengti sprendiniai: aiškinamasis raštas, ribų planas.

Papildomi brėžiniai: ribų lyginamasis brėžinys, miškų grupių priskyrimo brėžinys.