Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų planas

2021-09-15 – 2022-10-24

PARENGTAS JUODYMŲ VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų planas patvirtintas 2023 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 560 „Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimoׅ“ 

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 351 „Dėl steigiamo Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio ir Paluknio pievų biosferos poligono ribų planų rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:
1. Siekiant išsaugoti Juodymų pelkėje aptinkamas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, įsteigti Juodymų valstybinį telmologinį draustinį (toliau – draustinis);
2. Nustatyti draustinio ribas;
3. Įvertinus ir nustačius, kad reikia mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui, nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt

Plano rengėjas  Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. (8 5) 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas www.gpf.lt

Darbų terminai 2021-09-15 – 2022-08-15

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (www.vstt.lrv.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas, atsižvelgiant į tai, kad šio plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai (atvirkščiai – turės teigiamas pasekmes), kadangi Ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo pabaigos, apie kurią bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.