Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione

Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207

2019-02-15 – 2020-11-14

Projekto tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant išspręsti šią Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinę problemą, projektu siekiama skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą tarp valdžios ir kitų institucijų kaimyninėse šalyse svetimžemių invazinių augalų rūšių valdymo srityje (toliau – SIAR), pagerinti techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų iniciatyvas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą dalyvaujant viešųjų sprendimų priėmimo procese bei įgyvendinti SIAR kontrolės, valdymo ir naikinimo procesus.

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.

Projekto trukmė: 21 mėn.

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.

Projekto partneriai:
Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas
Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba
Valstybinė aplinkosaugos institucija "Respublikinis kraštovaizdžio draustinis "Ozery".

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu

Kviečiame pažymėti pastebėtų svetimžemių invazinių augalų vietas!
Vykdant projektą „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) sukurta internetinė anketa, skirta surinkti duomenis apie 20 svetimžemių invazinių augalų rūšių paplitimą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alytaus ir Vilniaus apskrityse bei Gardino srityje): 

1.    Uosialapis klevas (Acer negundo)
2.    Sirinis klemalis (Asclepias syriaca)
3.    Dygliavaisis virkštenis (Echinocystis lobata)
4.    Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi)
5.    Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum)
6.    Bitinė sprigė (Impatiens grandulifera)
7.    Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis)
8.    Didžioji rykštenė (Solidago gigantea)
9.    Varpinė medlieva (Amelanchier spicata)
10.    Ilgakotis lakišius (Bidens frondosa)
11.    Šluotinis sausakrūmis (Cytisus scoparius)
12.    Kanadinė elodėja (Elodea canadensis)
13.    Vienametė šiušelė (Erigeron annuus)
14.    Muilinė guboja (Gypsophila paniculata)
15.    Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora)
16.    Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus)
17.    Vėlyvoji ieva (Padus serotina)
18.    Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia)
19.    Raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa)
20.    Tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus)

Jūsų pateikti duomenys padės įvertinti potencialias grėsmes pasienio regiono biologinei įvairovei, gyventojų sveikatai, žemės ir miškų ūkiui bei suplanuoti pavojingų invazinių augalų kontrolės ir naikinimo priemones.

Anketą rasite internete adresu: https://arcg.is/0Drb1u

Renginiai

1. Įvadinis projekto partnerių susitikimas

Dzūkijos nacionaliniame parke 2019 m. gegužės 15–16 d. vyko įvadinis projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-207) partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos pagrindinės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo būdai. Taip pat aptarta invazinių augalų rūšių kartografavimo metodika (su praktiniais užsiėmimais gamtoje), abiejose šalyse galiojantys teisės aktai, finansinės apskaitos ir komunikacijos ypatumai, viešųjų pirkimų klausimai, renginių organizavimas, ataskaitų teikimas. Gamtos paveldo fondo kaip vedančiojo projekto partnerio specialistai perskaitė 9 pranešimus projekto įgyvendinimo ir valdymo klausimais.

Susitikimo darbotvarkė

2. Projekto valdymo grupės ir ekspertų susitikimas Gardino r. (Pariečė)

Gardino rajono Pariečės miestelyje 2019 m. spalio 23–24 d. vyko projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-207) valdymo grupės ir ekspertų susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto 1-uoju ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos veiklos, iškilusios problemos bei jų sprendimo būdai, 1-osios Pažangos ataskaitos rengimo ypatumai. Taip pat aptarti invazinių augalų rūšių inventorizavimo ir kartografavimo pilotinėse projekto teritorijose rezultatai, sukurti pirmieji video klipai, numatomos bendros strategijos su veiksmų planu turinys ir struktūra. Susitikimo dalyviai aplankė potencialias invazinių augalų rūšių naikinimo teritorijas Gardino rajone, diskutavo apie galimus jų naikinimo būdus. Aptarti tolimesnės finansinės apskaitos ir komunikacijos ypatumai, viešųjų pirkimų klausimai, artimiausi projekto 2-ojo etapo darbai.

Susitikimo darbotvarkė

3. Projekto valdymo grupės ir ekspertų susitikimas Vilniuje

2020 m. vasario 6–7 d. Vilniuje vyko projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-207) valdymo grupės ir ekspertų susitikimas, kurio metu projekto partneriai pristatė 2-uoju ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas veiklas, iškilusias problemas bei jų sprendimo būdus. Taip pat pristatyti invazinių augalų rūšių inventorizavimo ir kartografavimo pilotinėse projekto teritorijose analizės rezultatai, inventorizuotų invazinių augalų rūšių GIS duomenų bazė ir interaktyvus žemėlapis, aptartas numatomų filmų ir brošiūros turinys, bendros strategijos su veiksmų planu struktūra. Aptarti 2-osios Pažangos ataskaitos rengimo, tolimesnės finansinės apskaitos ir komunikacijos ypatumai, viešųjų pirkimų klausimai, artimiausi projekto 3-ojo etapo darbai.

Susitikimo darbotvarkė

4. Projekto valdymo grupės ir ekspertų susitikimas Varėnoje ir Ozery

2020 m. liepos 30 d. vyko projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-207) valdymo grupės ir ekspertų susitikimas. Dėl COVID-19 situacijos partnerių susitikimas vyko nuotoliniu būdu: Lietuvos partneriai susirinko Varėnos r. savivaldybės administracijoje, o Baltarusijos partneriai – kraštovaizdžio draustinio “Ozery“ lankytojų centre. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė 3-uoju ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas veiklas, iškilusias problemas bei jų sprendimo būdus. Taip pat patvirtinta Jungtinė invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo ir naikinimo strategija Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione, aptarta invazinių augalų rūšių naikinimo eiga pilotinėse projekto teritorijose bei seminarų bendruomenėms ir vietos gyventojams organizavimas, brošiūros galutinė struktūra ir turinys, partnerystės sutarties rengimas. Aptarti 3-osios Pažangos ataskaitos rengimo klausimai, artimiausi projekto 4-ojo etapo darbai.

Susitikimo darbotvarkė

5. Seminaras vietos ir regioninių institucijų atstovams

Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre 2020 m. rugsėjo 24 d. įvyko projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) seminaras, skirtas vietos ir regioninių institucijų atstovams. Seminare dalyvavo daugiau nei 30 dalyvių ne tik iš projekto partnerių organizacijų, bet ir iš Varėnos rajono (Jakėnų, Marcinkonių, Matuizų, Merkinės, Valkininkų, Vydenių) seniūnijų, saugomų teritorijų (Metelių ir Veisiejų regioninių parkų) direkcijų, Valstybinės miškų urėdijos Varėnos ir Veisiejų regioninių padalinių. Seminaro metu buvo pristatyta projekto idėja ir turinys, invazinės augalų rūšys Lietuvoje ir jų keliamos grėsmės, šių rūšių paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje, naikinimo metodai ir priemonės bei praktinė naikinimo patirtis. Taip pat pristatyta jungtinė invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo ir naikinimo strategija Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione, svetimžemių invazinių augalų rūšių GIS duomenų bazė ir šių rūšių žymėjimo aplikacija bei interaktyvūs žemėlapiai. Seminaro metu buvo pademonstruoti du filmai, kurie buvo sukurti projekto metu.

Seminaro darbotvarkė

6. Baigiamoji projekto konferencija

2020 m. spalio 28–29 d. nuotoliniu būdu vyko projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207) baigiamoji konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš Lietuvos ir Baltarusijos. Prisijungė ne tik LT ir BY projekto partnerių atstovai, bet ir dalyviai iš Baltarusijos Respublikos Gamtos išteklių ir aplinkos pasaugos ministerijos, Sankt Peterburgo universiteto, Baltarusijos Mokslų akademijos Eksperimentinės botanikos instituto, Baltarusijos Mokslų akademijos Botanikos sodo, Gardino rajono vykdomojo komiteto, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų urėdijos Varėnos ir Veisiejų regioninių padalinių, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos, 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato ir kitų institucijų. Konferencijos pradžioje perskaityti du plenariniai pranešimai, skirti tarptautiniams augalų sveikatos metams – 2020 ir biologinėms invazijoms aplinkos apsaugos kontekste. Konferencijos metu pristatyta projekto idėja ir turinys, invazinės augalų rūšys ir jų keliamos grėsmės, šių rūšių paplitimas projekto tikslinėje teritorijoje, naikinimo metodai ir priemonės bei praktinė naikinimo patirtis. Taip pat pristatyta jungtinė invazinių augalų rūšių prevencijos, kontrolės, valdymo ir naikinimo strategija Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione, svetimžemių invazinių augalų rūšių GIS duomenų bazė ir šių rūšių žymėjimo aplikacija bei interaktyvūs žemėlapiai. Konferencijos metu buvo pademonstruoti keturi filmai, kurie buvo sukurti projekto metu.

Konferencijos darbotvarkė

Spalio 29 dienos pranešimai:

Jungtinė Strategija ir Veiksmų planas – tolimesnis bendradarbiavimas ir projekto veiklų tęstinumas

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.