Už švarią žemę ir tyrą vandenį

Aplinkos švara ir vandens kokybės išsaugojimas – visų ir kiekvieno rūpestis.

2011-04-01 – 2012-12-31

Projektas „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“ Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-004 iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos  Regioninės plėtros fondo lėšomis

Projektą įgyvendina VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su partneriais – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Ugdymo plėtotės centru prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

Projekto esmė
Aplinkos švara ir vandens kokybės išsaugojimas – visų ir kiekvieno rūpestis. Lietuvos žemės gelmės yra sukaupusios didelius geros kokybės požeminio vandens išteklius. Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, kur centralizuotai vandentiekiai naudojamas tik požeminis vanduo.
 
Problematika
Bendras prognozuojamas paros geriamo vandens poreikis 2015 m. sudarys 564 997 m3/d ir bus 38 % didesnis nei 2006 m. Požeminio vandens kokybė yra gera, tačiau gruntinis vanduo dažniausiai yra teršiamas azoto junginiais – amoniu, nitritais ir nitratais. Didesni nitratų kiekiai gruntiniame vandenyje siejami su išsklaidyta ir sutelktąja tarša. Išsklaidytos taršos sąlygomis besiformuojančiame gruntiniame vandenyje apie 30 % stebėtų gręžinių nitratų koncentracija yra didesnė už gamtinio fono ribines reikšmes ir dažnai kelis kartus viršija foninę (~6 mg/l) reikšmę. Turimi duomenys įpareigoja diegti taršos prevencijos priemones ir kuo plačiau informuoti visuomenę, kad ir ateityje būtų užtikrinta požeminio vandens kokybė.

Dideli požeminio vandens ištekliai užtikrina aukštą Lietuvos piliečių gyvenimo kokybę ir sudaro labai palankias prielaidas ekonomikos plėtrai, investicijoms. Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) esančioje Geologinės aplinkos taršos židinių duomenų bazėje suvesti duomenys apie 6502 potencialius taršos židinius. Šių „ekologinių minų“ grėsmė požeminiam vandeniui ir bendrai žmogaus ekosistemai yra reali. Duomenys apie potencialią taršą yra ypatingai svarbūs aplinkosauginių priemonių taikymui, šių teritorijų valymui ir tvarkymui. Todėl būtina informuoti visuomenę apie potencialios taršos mastus, grėsmes vandens kokybei ir visai ekosistemai, užterštų vietų vertinimo ir tvarkymo būdus, aplinkos kokybės blogėjimo prevencijos svarbą bei skatinti visuomenę prisidėti prie aplinkos švaros ir vandens kokybės išsaugojimo.

Projektas prisidės prie net keleto Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimo: 1) efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; 2) pavojaus žmonių sveikatai mažinimas; 3) geresnė kraštovaizdžio apsauga ir racionalus tvarkymas; 4) švietimo ir mokslo vaidmens didinimas. Projektas savo veiklomis tiesiogiai prisidės prie vieno iš pagrindinių darnaus vystymosi siekių – saugoti aplinką bei siekti dabartinės gerovės, kartu išsaugant esamą padėtį ateities kartoms.
 
Pagrindinės veiklos
Kadangi pagrindinis projekto siekis – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms, kaip priemonę renkantis visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinką priemonių įgyvendinimas, bus daug dėmesio skirta visuomenės švietimui, informavimui ir ugdymui.

Nacionalinės žiniasklaidos atstovai bus pakviesti į regioninį seminarą Vilniuje, kurio metu bus pristatoma projekto problematika. Vėliau stambiausiuose Lietuvos dienraščiuose bus spausdinamos  publikacijos, kuriose visuomenė bus informuojama apie dirvožemio bei vandens kokybės išsaugojimą bei taršos mažinimo būdus. Informacija bus pateikta dienraščiuose: „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, taip pat aplinkosauginiuose leidiniuose: „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“, „Tėviškės gamta“. Tokiu būdu per nacionalinę žiniasklaidą bus informuota daugiau nei 110 000 Lietuvos gyventojų. Taip pat projekto metu bus sukurta projekto internetinė svetainė, kurioje operatyviai bus informuojama apie projekto vykdomas veiklas, taip pat bus talpinama visi projekto metu sukurti produktai. Projekto metu organizuojamos akcijos „Už švarią žemę ir tyra vandenį!“ metu tinklapyje bus sudarytos sąlygos akcijoje dalyvaujantiems mokiniams pateikti sukurtus projektus realiu laiku („on-line“). Prieiga prie sukurtos internetinės svetainės bus talpinama informaciniuose ir socialiniuose tinklapiuose.

Projekto veiklose numatomi penki regioniniai seminarai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Juose dalyvauti bus kviečiami visų 60 Lietuvos savivaldybių ekologai bei švietimo skyrių atstovai, taip jose esančių mokyklų pedagogai (bus orientuojamasi į gamtamokslinių disciplinų mokytojus ekspertus, metodininkus, vyr. mokytojus, kurie seminarų metu įgytas žinias perteiks mokiniams bei kitiems mokytojams savo mokyklose), todėl šios abi tikslinės grupės bus informuotos visoje Lietuvos teritorijoje. Seminaro dalyviams bus išdalinta projekto metu parengta dalomoji informacinė medžiaga. Taip pat projekto metu sukurti teminiai leidiniai ir švietimo priemonės bus išsiuntinėta visoms Lietuvos mokykloms, rengiančioms 8–10 klasių mokinius (pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms bei gimnazijoms – iš viso daugiau kaip 1200 mokyklų).

Projekto metu dalyviai bus skatinami būti aktyviais piliečiais, jiems bus patariama kaip elgtis taršos atvejais, pateikiami adresai kur ir kaip kreiptis. Tokiu būdu tikimasi užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą saugant ir tausojant aplinką, palaikyti grįžtamąjį ryšį su projekto partneriais
 
Projekto tęstinumas
Projekto darbuotojai turi ilgametę patirtį, vykdant aplinkosauginius, mokymų, švietimo ir informavimo nacionalinius bei tarptautinius projektus. Didelė dalis vykdytų projektų buvo finansuota  ES lėšomis. LGT savo veikloje aktyviai siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, turi sukaupusi duomenis apie žemės gelmes, neigiamas jų savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus. Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos problemomis, darnios plėtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geoekologinei informacijai. LGT esantys duomenys bei informacijai sudaro galimybes sukauptą medžiagą, atitinkamai ją apdorojus, pateikti plačiajai visuomenei, informuojant ją apie tai, kaip reikėtų saugoti nuo užteršimo dirvožemį bei geriamą vandenį, išsaugoti gerą jų kokybę. Ugdymo plėtotės centras teiks metodinę pagalbą, rengiant projekto medžiagą, bei užtikrins jos perteikimą mokiniams.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Lietuvos geologijos tarnyba ir Ugdymo plėtotės centras įsipareigoja, pasibaigus projekto laikotarpiui, ir toliau finansiškai bei savo žmogiškaisiais ištekliais prisidėti prie projekto metu sukurto internetinio portalo funkcionavimo, pastoviai atnaujinat bei pildant jame talpinamą medžiagą, taip pat informuoti visuomenę bei mokinius per nacionalinę bei regioninę žiniasklaidą apie dirvožemio ir gruntinio bei požeminio vandens kokybės išsaugojimą.