Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse

Pagrindinis tikslas - užtikrinti tvirtą sąsają tarp kraštovaizdžio vertės ir kaimo plėtros.

2004-08-20 – 2007-08-31

Siekiant sėkmingos ir ilgalaikės ekoturizmo plėtros, siekta atsakyti į keletą esminių klausimų:

Kaip geriausiai rūpintis ir tvarkyti lengvai pažeidžiamas teritorijas?
Kaip, siekiant geriausio rezultato, užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp žemės savininkų, verslininkų, įvairių organizacijų, valdžios įstaigų, teritorijų planuotojų?
Kaip pagerinti įdomių vietovių prieinamumą visuomenei ir kaip jas pristatyti siekiant padidinti ekoturistų srautą ir užtikrinti kaimo vystymąsi?
Kokia informacija ir mokymai reikalingi įvairioms tikslinėms grupėms, siekiant įgyvendinti šio projekto uždavinius?

Projekto teritorijos Lietuvoje – Metelių regioninis parkas ir Žuvinto biosferos rezervatas

Projekto rezultatai Lietuvoje:

Gamtotvarkos srityje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Žuvinto ežero bei apyežerio pievų ekosistemų išsaugojimui bei tvarkymui. Šiam tikslui įsigyta specializuota technika – amfibija-nendriapjovė Truxor.

Ypač daug dėmesio skirta teritorijų planavimui siekiant integruoti aplinkosaugos, turizmo ir žemės ūkio plėtrą. Parengta žemės ūkio optimizavimo strategija Simno, Igliaukos ir Krosnos seniūnijoms siekiant sumažinti neigiamą poveikį gamtos vertybėms ir užtikrinti tausojantį teritorijos naudojimą. Organizuoti ekologinės žemdirbystės plėtros seminarai, mokymai ir konsultacijos. Pagal darnios plėtros principus parengtas Alytaus rajono bendrasis planas.

Didžiausia projekto lėšų dalis skirta patrauklių teritorijų pasiekiamumui užtikrinti įrengiant du pažintinius takus Žuvinto biosferos rezervate, parengiant Lankytojų centro rekonstrukcijos projektą, pritaikant neįgaliesiems Metelių regioninio parko lankytojų centrą. Daug dėmesio skirta informavimui apie esamas vertybes (turizmo leidiniai-gidai, lankstukai), rinkodarai.

Projekto metu taip pat parengti gamtos gidai, ekologinio švietimo pamokos mokykloms, išleista mokomųjų informacinių leidinių (albumas apie Žuvinto biosferos rezervatą, lankstukas pristatantis gamtotvarkos darbus, augalų ir gyvūnų pažinimo mokomoji medžiaga), patobulinta rezervato interneto svetainė.

Vadovaujantis projekto koordinatorius – Västra Götaland apskrities administracija (Švedija).

Projekto koordinatorius Lietuvoje – VšĮ Gamtos paveldo fondas

Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus r. savivaldybė, Lazdijų r. savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Marijampolės miškų urėdija, Metelių regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Valstybinis turizmo departamentas, Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

Bendra informacija

Baltijos jūros regione esančios šlapžemės, saugomos teritorijos, kultūrinis kraštovaizdis puikiai tinka sparčiai populiarėjančiam ekoturizmui. Kaimo vietovėse, kuriose dėl šiuolaikinių technologijų naudojimo žemės ūkyje ir miškininkystėje sparčiai mažėja gyventojų skaičius, ekoturizmas gali tapti stimulu žmonių verslumui pasireikšti ir užtikrinti naujų darbo vietų atsiradimą.

Įvertinus Žuvinto biosferos rezervato ir Metelių regioninio parko svarbą regiono plėtrai, šios teritorijos buvo numatytos kaip kertinės vietovės iš Lietuvos pusės, tačiau dalis veiksmų (švietimas, informacinės medžiagos sklaida, turizmo potencialo analizė ir kt.) apėmė ir platesnes teritorijas Alytaus r., Lazdijų r. ir Marijampolės savivaldybių ribose. 

Projekte dalyvavo partneriai iš šešių šalių: Estijos (5 partneriai), Suomijos (6), Latvijos (2), Lietuvos (9), Vokietijos (1) ir Švedijos (13).

Visus 36 projekto partnerius vienijo darbas su teritorijomis pasižyminčiomis didele gamtine, kultūrine verte bei turinčiomis didelį neišnaudotą ekoturizmo ir kaimo plėtros potencialą.

Projekte buvo išskirtos šios kryptys:

  1. Gamtotvarka. Vertingų teritorijų valdytojų ir ekspertų žinių pagilinimas šlapžemių ir kultūrinio kraštovaizdžio tvarkyme.
  2. Teritorijų planavimas, atsižvelgiant į visų sektorių poreikius. Veiklių iniciatyvų rėmimas. Visų lygių valdžios struktūrų įtraukimas į planavimo procesą.
  3. Prieinamumas, informacija ir rinkodara. Esamos turizmo infrastruktūros panaudojimas. Informacijos skleidimas ir ekoturizmo bei kaimo turizmo rėmimas. Išskirtinis dėmesys neįgaliesiems.
  4. Švietimas. Bendradarbiavimą skatinanti švietimo programa žemės savininkams, vietiniams verslininkams bei vietiniams gyventojams.

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjungos Interreg IIIB BSR programa