Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas

2022-11-11 – 2023-10-22

PARENGTAS GRŪŽIŲ VALSTYBINIO BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu parengtas savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas (TPD Nr. S-RJ-67-22-1019).

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano keitimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. siekiant išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis, išplėsti Grūžių valstybinį botaninį-zoologinį draustinį, apimant tinklo „Natura 2000“ teritoriją Grūžių mišką;
  2. įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 5 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainė https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius, tel. +370 5 272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainė https://gpf.lt

Plano rengimo vadovas – Zenonas Gulbinas (atestato Nr. TPV 0044), tel. +370 5 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas, atsižvelgiant į tai, kad šio plano įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai (atvirkščiai – turės teigiamas pasekmes), kadangi ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su už aplinkos apsaugą atsakinga institucija, plėtros pagrindų.

Su ribų plano rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (https://vstt.lrv.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://tpdris.lt).